Statut Szkoły Podstawowej nr 30

Podanie o zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego

Regulamin świetlicy SP 30

Karta zapisu dziecka do świetlicy

Deklaracja dostępności

Raport dostępności

Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego + wniosek o zwolnienie

 

KLASA SPORTOWA

Zarządzenie nr 31/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Zasady naboru uczniów do oddziału sportowego powstającego od roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 30 we Wrocławiu

Regulamin oddziału sportowego

Załącznik nr 1 – podanie o przyjęcie do klasy sportowej

Załącznik nr 2 – zgoda na sportowy test kwalifikujący

Załącznik nr 3 – opinia wychowawcy

Załącznik nr 4 – sprawdzian predyspozycji

Oświadczenie woli

 

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY 25-27 maja 2021r.

Procedury obowiązujące podczas egzaminów ósmoklasisty

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 18.01.2021r.

Zarządzenie nr 29/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 29/2020/2021

Zarządzenie nr 26/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 25/202/2021 Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 22/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 21/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 19/2020/2012 Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 19/2020/2021

Zarządzenie nr 18/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 16/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 14/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 14/2020/2021

Załącznik nr 1 do Procedur dotyczących zasad obowiązujących podczas nauki stacjonarnej dla klas I-III

Załącznik nr 2 do Procedur dotyczących zasad obowiązujących podczas nauki stacjonarnej dla klas I-III

ZDALNE NAUCZANIE OD 26.10.2020r.

Zarządzenie nr 8/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 8/2020/2021

Zarządzenie nr 11/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2020/221

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.09.2020r.

 • Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły
 • Procedury dotyczące organizacji zajęć w szkole
 • Procedura szybkiej ścieżki komunikacji
 • Procedura korzystania z izolatorium
 • Procedura organizacji zajęć w świetlicy szkolnej
 • Procedury korzystania z biblioteki szkolnej
 • Procedura funkcjonowania stołówki szkolnej
 • Procedura obowiązująca na zajęciach wychowania fizycznego
 • Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
 • Procedury dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu

 

ZDALNE NAUCZANIE

Zasady zdalnego nauczania i oceniania w SP30

Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego

Warunki i sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE OD 25.05.2020

Procedury dotyczące zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktyki

 • Procedury dotyczące zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych
 • Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu na świeżym powietrzu
 • Załącznik nr 1 – Zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (jednorazowe)
 • Załącznik nr 3 – Zgoda na samodzielny powrót dziecka
 • Załącznik nr 3a – Zgoda na samodzielny powrót (jednorazowa)

Procedury dotyczące konsultacji

 • Procedury dotyczące konsultacji dla uczniów
 • Załącznik nr 3 – Zgoda rodzica

Procedury dotyczące egzaminu ósmoklasisty

 • Procedury – egzamin ósmoklasisty
 • Załącznik nr 1 – egzamin ósmoklasisty

Pozostałe procedury

 • Procedura korzystania z izolatorium
 • Procedury dotyczące szybkiej ścieżki komunikacji
 • Procedury dotyczące  postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
 • Procedury dotyczące biblioteki szkolnej
 • Procedury dotyczące higieny i dezynfekcji