Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Informacja nt. Samorządu Uczniowskiego: struktura, zadania, osoby w samorządzie

Samorząd Uczniowski klas I-III

 1. Mały Samorząd tworzą uczniowie klas I- III.
 2. Do organów Małego Samorządu należą samorządy klas I- III.
 3. Mały Samorząd współpracuje z Samorządem Uczniowskim klas IV – VIII oraz z Wolontariatem.

Struktura organizacyjna Małego Samorządu:

 1. Wszyscy uczniowie klas I- III należą do Małego Samorządu, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
 2. Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun Samorządu, współpracując z dyrekcją, wychowawcami i innymi nauczycielami.

Cele działalności:

 • rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III;
 • kształtowanie współpracy w zespole, budowanie odpowiedzialności za realizację działań;
 • wyzwalanie kreatywności i pomysłowości uczniów;
 • budowanie poczucia jedności i działania w jednym wspólnym celu;
 • dbanie o dobre imię szkoły, godne jej reprezentowanie, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

GŁÓWNE CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej nr 30 we Wrocławiu i diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej;
  promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności poprzez stałą współpracę z Dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami i Radą Rodziców, a także podejmowanie wspólnych decyzji w sprawach szkoły;
  udział uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz budowanie postawy partnerstwa w relacjach uczniowie – nauczyciele;
  kształtowanie umiejętności zespołowego działania,;
  dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
  organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
  promowanie zdrowego stylu życia oraz bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach,
  regularne prowadzenie tablicy Samorządu Uczniowskiego;
  współpraca z miejskimi instytucjami obywatelskimi oraz fundacjami, organizującymi akcje charytatywne.

Samorząd Uczniowski klas IV – VIII

Skład Samorządu:

Przewodniczący: Leon Ptasznik 4b

Doradcy przewodniczącego: Jerzy Araszkiewicz i Paweł Bartosik
Zastępcy:  Amelia Litwa 6b, Aleksander Szpala 7b
Opiekunowie:  Marlena Bendowska i Michalina Figiel