Regulamin projektu ERASMUS+ oraz wyjazdów uczniów - mobilności, obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 30 we Wrocławiu 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2022 w ramach  programu: ‘Erasmus +’. 

2. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 30 we Wrocławiu. 

3. Projekt realizowany jest w formie zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz indywidualnie przez uczniów. 

4. Główne cele projektu to:

 1. Promowanie innowacyjnych działań w obszarze cyfrowym.
 2. Promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji.
 3. Promowanie wśród młodych ludzi aktywnych w duchu wzajemnego zrozumienia i  akceptacji wobec wszystkich partnerów projektu.
 4. Zaangażowanie uczniów w działania projektowe dotyczące wymiany doświadczeń kulturowych, w celu osiągnięcia założonych celów. 
 5. Uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich. 
 6. Uwrażliwienie uczniów na konieczność głębszego zaangażowania w działania szkoły.
 7. Uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na  rynku pracy. 
 8. Rozwój współpracy międzynarodowej.

5. W ramach realizacji projektu przewiduje się cztery mobilności uczniów, trzy mobilności szkoleniowe dla nauczycieli, a także wizytę partnerów zagranicznych w Szkole Podstawowej nr 30 we Wrocławiu. 

6. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii  Europejskiej. Wyjazdy są opłacane z dofinansowania otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty transportu, zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia, wyżywienia oraz zakwaterowania. 

7. Drobne wydatki własne pokrywają uczestnicy wyjazdu z własnego kieszonkowego. 

8. Ze względu na specyfikę projektu, jednorazowo może uczestniczyć w wyjazdach czworo uczniów. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do wyjazdu mają uczniowie szczególnie  wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu. 

9. Na wyjeździe uczniowie prezentują wyniki dotychczasowej pracy, a także pracują nad  produktami końcowymi wspólnie z uczniami z krajów partnerskich. 

10. Językiem roboczym projektu jest język angielski. 

II. ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW NA WYJAZDY ZAGRANICZNE

1. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 1. Dyrekcja szkoły,
 2. Koordynator projektu,
 3.  Wychowawca

2. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do wyjazdu. 

3. Chętni uczniowie, w terminie ustalonym przez komisję, zgłaszają swoją kandydaturę na zatwierdzonym przez komisję druku wraz ze zgodą obojga rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd dziecka za granicę. Formularz dostępny będzie w sekretariacie po ogłoszeniu rekrutacji na konkretny wyjazd. 

4. Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły. 

5. Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci spełniające następujące wymagania:

 1. Są uczniami Szkoły Podstawowej nr 30 we Wrocławiu;
 2. Są uczniami klas IV-VIII;
 3. Posiadają umiejętność komunikowania się w języku angielskim na poziomie podstawowym;
 4. Nie sprawiają kłopotów wychowawczych;
 5. Angażują się w realizację projektu biorąc udział w działaniach na poziomie szkoły (przygotowywanie materiałów, prezentacji, filmów, dokumentacja realizacji projektu, itp.).
 6. Godnie wypełniają obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum szkolnym, lokalnym i międzynarodowym. 
 7. Są komunikatywne, otwarte, umieją radzić sobie w różnych sytuacjach oraz posiadają umiejętność współpracy w grupie.
 8. Cechuje je rzetelność i sumienność podczas realizacji postawionych zadań.

6. Uczeń będący kandydatem na wyjazd powinien posiadać aktualny paszport lub dowód tymczasowy. 

7. Uczniowie w ramach projektu mają prawo do jednokrotnego wyjazdu zagranicznego.

8. W rekrutacji do mobilności będą uwzględniani uczniowie w trudnej sytuacji rodzinnej.

9. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w mobilnościach mają uczniowie zaszczepieni.

10. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu. 

III PROCEDURA KWALIFIKACYJNA 

1. Podczas wyboru członków delegacji pod uwagę brane będą następujące kryteria: 

 1. Wyniki nauczania na świadectwie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego.

kryterium

liczba punktów

średnia max

 6,0 pkt.

ocena zachowania

max. 6,0 pkt.

ocena z j. angielskiego

max. 6,0 pkt.

b. Autoprezentacja 0-28 pkt.  w  zależności od zaangażowania, umiejętności zaprezentowania własnych pomysłów,  poprawności i staranności opisu.

 

Pytania: 

 • Dlaczego jesteś zainteresowany wyjazdem? (max. 4,0 pkt.)
 • W jaki sposób będziesz przygotowywał się do wyjazdu? ( 3,0 pkt.)
 • Jak oceniasz swoje możliwości komunikowania się w języku obcym? (max. 3,0 pkt.)
 • Co zrobisz, jeśli będziesz chciał coś powiedzieć (zapytać o coś), a nie będziesz
 • znał właściwych słów? ( 4,0 pkt.)
 • Jakie są korzyści z wyjazdu? - Dla Ciebie, Twojego otoczenia, Twojej szkoły (4,0 pkt.)
 • W jaki sposób chciałbyś / chciałabyś przedstawić w szkole relację z wyjazdu? (4,0 pkt.)

c. Na wyjazd zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku identycznych wyników, ostatecznego wyboru uczestników dokona się poprzez  

d. Podczas wyboru kandydatów na wyjazd brane również będą sugestie partnerów.

2. Lista uczestników wyjazdu ogłaszana będzie najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem wyjazdu. Lista uczestników spotkania w Polsce zostanie ogłoszona najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem przyjazdu uczestników. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. W/w lista zostanie wywieszona w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń. 

3. Uczniom i rodzicom przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do wyników rekrutacji w terminie do 3 dni roboczych od daty ogłoszenia listy uczestników. 

4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń komisja rozpatruje sprawę i w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia zastrzeżeń ogłasza ostateczną decyzję, która jest nieodwołalna. Autorzy zastrzeżenia mają prawo zapoznać się z protokołem posiedzenia komisji w terminie do tygodnia od chwili ogłoszenia decyzji ostatecznej. 

5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, rodzice uczestnika pokrywają koszty poniesione przez szkołę (np. zmiana rezerwacji biletu lotniczego). W przypadku rezygnacji któregoś z uczniów zakwalifikowanych przez Komisję na wyjazd zagraniczny prawo wyjazdu nabywa uczeń z listy rezerwowej według kolejności. 

IV REGULAMIN WYJAZDU ZAGRANICZNEGO 

1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów: 

 1. Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) w sprawie zagranicznego wyjazdu dziecka w ramach programu Erasmus+, zgoda na udzielenie pomocy medycznej,
 2. karta informacyjna,
 3. karta EKUZ,
 4. ksero paszportu,
 5. pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem.

3. Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani (walizka na kółkach, odpowiedni ubiór, obuwie, paszport, legitymacja szkolna, słownik polsko-angielski i angielsko polski). 

4. Uczestnicy przelotu samolotem i ich rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie lotniska. 

5. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na wyznaczone miejsce zbiórki. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczoną przez organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazdu, bezzwłoczny odbiór w dniu powrotu. 

7. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują opiekunowie - w czasie podróży, podczas zajęć organizowanych przez szkołę goszczącą i podczas pobytu w hotelu. 

8. Po powrocie uczestnik będzie rozpowszechniał rezultaty projektu w środowisku szkolnym, lokalnym i międzynarodowym i przygotuje prezentację na temat wyjazdu, która zaprezentuje innym uczniom. 

9. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosować się do poleceń opiekunów, pilota, i kierowców. 

10. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień i przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki (m.in. .przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej, BHP) 

11. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju, nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię, czy przekonania, obiekty zabytkowe musi i eksponaty muzealne musi traktować z należytym szacunkiem. 

12. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nienarażające bezpieczeństwa własnego i innych. 

13. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. Samodzielnego – bez zgody kierownika wymiany - oddalania się od grupy.
 2. Spożywania używek w jakiejkolwiek postaci.

14. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg. 

15. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.

16. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów (nauczycieli lub rodziców/opiekunów prawnych), pod opieką, których się znajduje. 

17. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. 

18. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd. 

19. Podczas wyjazdów zagranicznych uczniowie mogą realizować program różniący się od programu polskich opiekunów. W takim przypadku uczniowie pozostają pod opieką rodziców uczniów goszczących lub pracowników szkoły goszczącej. 

20. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/ opiekunowie prawni. 

21. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych. 

22. Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora. 

23. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia. 

24. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.