Realizacja zadań w świetlicy szkolnej odbywa się w oparciu o prezentowany plan pracy opiekuńczo-wychowaczej świetlicy. Wychowawcy naszej świetlicy przygotowują zajęcia uwzględniając poniższe cele oraz środki realizacji adekwatnie do tematyki związanej z kalendarzem roku szkolnego.

 

Działalność edukacyjna

 1. Wdrażanie do systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji.
 2. Pomoc dzieciom mającym trudności w nauce.
 3. Praca z dzieckiem uzdolnionym.
 4. Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie.
 5. Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków.
 6. Organizowanie gier i zabaw umysłowych.
 7. Zachęcanie do czytelnictwa prasy i literatury dla dzieci.
 8. Wykorzystanie komputera do nauki, korzystanie z encyklopedii internetowych, wyszukiwanie ciekawych informacji w Internecie.
 9. Rozwijanie aktywności twórczych i zdolności manualnych u dzieci.
 10. Udział dzieci w imprezach szkolnych i poza szkolnych:
  1. Święto misia
  2. Święto Odzyskania Niepodległości
 11. Przygotowanie wystaw w szkole.
 12. Integracja i angażowanie rodziców w życie świetlicy poprzez współorganizację zajęć otwartych.

Działalność opiekuńcza i wychowawcza

Promowanie postaw wzajemnej życzliwości i szacunku względem siebie – kształtowanie nawyków kultury osobistej

 1. Integracja wychowanków i wychowawców świetlicy; pogłębienie więzi koleżeńskiej, sympatii, wzajemnej życzliwości.
 2. Zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie dobrych manier w codziennych kontaktach.
 3. Kształtowanie postaw życzliwości, koleżeńskości i empatii.
 4. Przeciwdziałanie agresji – szacunek, otwartość i życzliwość w stosunku do innych.
 5. Uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, zwłaszcza ubogich i dzieci.
 6. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas zabawy.

Troska o bezpieczeństwo dzieci

 1. Rozmowy z dziećmi ta temat zasad bezpiecznej i odpowiedzialnej zabawy w świetlicy szkolnej, na placu zabaw i na boisku szkolnym.
 2. Zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego i motywowanie do ich przestrzegania.
 3. Zapoznanie wychowanków z regulaminem szkoły, świetlicy, stołówki – zwrócenie uwagi na zasady higieny podczas spożywania posiłków. Troska o mienie szkoły (gry, zabawki).
 4. Uwrażliwienie wychowanków na zagrożenia związane z korzystaniem z nowoczesnych technologii i Internetu.

Troska o środowisko naturalne

 1. Kształtowanie postawy szacunku dla otaczającej przyrody.
 2. Uwrażliwianie dzieci na piękno każdej pory roku.
 3. Uwrażliwianie wychowanków na los zwierząt porzuconych i bezdomnych oraz konieczność niesienia im pomocy.
 4. Uświadomienie wychowankom, że Ziemia to nasz „wspólny dom”, o który trzeba dbać.
 5. Uświadomienie wychowankom konieczności oszczędzania wody i segregowania śmieci.

Wychowanie prozdrowotne

 1. Utrwalenie nawyków przestrzegania higieny osobistej.
 2. Nauka dobierania stroju odpowiednio do pogody i pory roku.
 3. Zachęcanie dzieci do aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
 4. Gry i zabawy w sali świetlicowej i na powietrzu sprzyjające utrzymaniu właściwej postawy ciała.
 5. Profilaktyka uzależnień.
 6. Promocja zdrowego stylu życia.
 7. Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.
 8. Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie.

Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych

 1. Wzbudzanie zainteresowania historią swojego kraju i regionu. Z dziejów naszej ojczyzny.
 2. Rozbudzanie uczuć patriotycznych. Rozmowy na temat symboli narodowych.
 3. Kształtowanie więzi międzypokoleniowej oraz postawy szacunku wobec starszych.
 4. Uroczyste obchody rocznic i świąt kościelnych i państwowych.
 5. Poznanie i kultywowanie tradycji rodzinnych.

Edukacja czytelnicza i medialna

 1. Rozwijanie czytelnictwa poprzez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.
 2. Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.
 3. Współpraca z rodzicami i biblioteką szkolną przy organizowaniu imprez związanych z książką.
 4. Kształtowanie właściwego stosunku do książki.