Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016) mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są̨ zbierane dane osobowe.

W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z określoną̨ treścią̨ i podpisem, Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Zaporoska 28, 53-523 Wrocław, tel. 71 798 68 49 staje się ich administratorem.

W sprawach dotyczących Państwa praw wynikających z RODO możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Marek Adamaszek kierując korespondencję tradycyjną na adres placówki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub pisząc na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu obsługi przedstawionego przez Państwa dokumentu, jak również w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jeżeli Państwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, którą̨ wyrażają Państwo poprzez zgłoszenie się̨ w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy, jak również art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 22 Kodeksu Pracy. szczegółowe zasady przetwarzania danych znajdą Państwo w klauzulach zamieszczonych na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

Dane osobowe w treści złożonego przez Państwa pisma będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit c, który może być́ rożny w zależności od rodzaju składanego przez Państwa pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć́ w sekretariacie naszej placówki.

Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego (BIP, strona internetowa placówki, tablice ogłoszeń), a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. (ZUS, Urząd Skarbowy, ubezpieczyciele, medycyna pracy firmy ochroniarskie świadczeń socjalnych i medycyny pracy, dostawcom świadczeń przysługujących pracownikowi, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą i bankową, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Szkoły, np. ochraniarskie, doradcze, audytowe). W ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej Państwa dane mogą zostać udostępnione w ramach współpracy organom samorządu lokalnego, placówkom oraz instytucjom edukacyjnym, kulturalnym, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nasza Placówka stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność́ integralność́ Państwa danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują̨ śṙodki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Państwa danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Państwa danych.

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych - oznacza to, ze możecie Państwo prosić, abyśmy wyeksportowali z baz danych informacje, jakie posiadamy na Państwa temat i przesłali je do Państwa
    w formie pisemnej lub elektronicznej,
  • poprawiania danych - jeżeli przetwarzane przez nas dane są̨ nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia,
  • ograniczenia przetwarzania danych - jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy zbyt szeroki zakres Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo zażądać́, aby zakres danych został ograniczony, o ile żądanie to nie będzie sprzeciwiało się̨ wymaganiom nakładanym przez obowiązujące prawo lub nie będzie to konieczne dla realizacji zawartej z nami umowy,
  • żądania usunięcia danych - prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza żądanie, abyśmy usunęli wszelkie informacje zawierające Państwa dane osobowe, o ile będzie to możliwe na podstawie przepisów prawa,
  • przenoszenia danych do innego administratora danych - jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub w związku z realizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych możecie Państwo poprosić, abyśmy wyeksportowali Państwa dane do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Mają również Państwo prawo do sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Prawo do sprzeciwu możecie Państwo zgłosić bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych placówki lub listownie na adres placówki z dopiskiem „RODO”.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.